VerticalPedigree
Freda Ut Dat Uhlendörp
ZDL92/83
*1983
Brun
A2
Bob v. Moorkamp
ZDL459/76
*1976
Brun
A
Full siblings:
Benn v. Moorkamp - A
Fango v. Waterkant
ZDL221/73
*1973
Brun
Birko v. Lönsstein
ZDL93/69
*1969
Mörkskimmel
A
Full siblings:
Beste v. Lönsstein
Hella v. Lönsstein - B
Zent v. Feuersang
ZDL234/64
*1964
Brun
Certa v. d. Frankenburg
ZDL265/67
Full siblings:
Cuno v. d. Frankenburg
Flora v. d. Frankenburg
Cilly v. Waterkant
ZDL323/70
*1970
Brun
Alf Chamavia
ZDL36/64
*1964
Bona v. Hohen Geroldseck
ZDL87/65
*1965
Brun
Anka v. Duewelsknapp
ZDL384/73
Brun
Full siblings:
Asta v. Duewelsknapp
Britta v. Duewelsknapp
Quarz v. Schwege
ZDL130/66
*1966
Full siblings:
Quinti v. Schwege
Atempo v. d. Eggemerigge
ZDL9/54
Brun
Hexe v. Schwege
ZDL228/58
*1958
Minka v. Hulshof
ZDL395/69
*1969
Asso v. Stubben
ZDL107/64
*1964
Brun
Eibe v. Hahnenkamm
ZDL163/63
*1963
Dörte Ut Dat Uhlendörp
ZDL67/78
*1978
Brun
A
Cliff v. Fährhaus
ZDL507/72
*1972
Brun
Full siblings:
Anja v. Fährhaus
Freya v. Fährhaus
Nero Z Jiv
CLP1244/68
*1968
Aris Z Malesic
CLP1208/64
*1964
Ila Z Jiv
CLP1366/65
*1965
Gabi v. Odisheim
ZDL211/67
*1967
Alf v. d. Strohee
ZDL287/64
Full siblings:
Fee Germania
Asta v. Thölshof
ZDL48/60
*1960
Gina v. Tecklenburg
ZDL191/71
*1971
Brun
Donar v. Alten Zollhaus
ZDL222/60
*1960
Axel v. Eickebusch
ZDL428/55
Bona v. Alten Zollhaus
ZDL479/56
Billa v. Bentheim
ZDL185/63
*1963
Atempo v. d. Eggemerigge
ZDL9/54
Brun